top of page

ALFABET TWORZENIA DOSTATKU od A do Z

autor: Deepak CHOPRA


fragment książki : Deepak Chopra PRAWA OBFITOŚCI I BOGACTWA, JAK ŻYĆ GODNIE I W DOSTATKU


Jakież to zatem stany świadomości - stany energetyczno-informacyjne - przynoszą nam w życiu bogactwo? Dla wygody, a także by łatwo- było zapamiętać. ułożyłem je w porządku alfabetycznym: wyszcze­gólniłem od A do Z kroki wiodące do dostatku. Z mojego doświadczenia wynika, że nie Jest konieczne świadome ćwiczenie się w opisa­nych przeze mnie postawach sprzyjających two­rzeniu bogactwa. Wysiłek, jaki wkładamy w świa­dome kształtowanie postawy albo utrzymywanie nastroju, jest zbędny l może wywołać stres. Waż­ne jest tylko to, abyśmy znali te postawy i kroki, abyśmy byli ich świadomi. Im lepiej je pozna­my, tym mocniej ugruntują się w naszej świado­mości. Wówczas zaistnieje większe prawdopodobieństwo spontanicznej zmiany postaw i zacho­wań, bez żadnego wysiłku z naszej strony. Wiedza ze swej Istoty ma moc porządkującą. Po prostu wystarczy wiedzieć, być świadomym za­sad: nasze ciało przetworzy l przyswoi tę wiedzę. a rezultaty pojawią się spontanicznie. Nie stanie się to z dnia na dzień, lecz stopniowo. Jeśli będziesz codziennie czytać Alfabet albo słuchać kasety z jego nagraniem, dostrzeżesz zmiany, które same wystąpią w twoim życiu, i przekonasz się, jak swobodnie l bez wysiłku po­jawią się w nim bogactwo i dostatek.

A A oznacza all possibilities - wszelkie możliwo­ści, absolut, autorytet (władzę), ąffiuence, czyli dostatek, i abundance - obfitość. Prawdziwą naszą naturą, naszym podstawo­wym stanem istnienia i istnienia wszechświata jest stan absolutnej potencjalności. który nazwie­my polem wszelkich możliwości. W naszym naj­bardziej pierwotnym „kształcie" istniejemy jako pole wszelkich możliwości. Z poziomu tego pola można stworzyć wszystko. Jest ono naszą Istotą, naszym wewnętrznym Ja. Nazywamy je również absolutem; jest także ostatecznym autorytetem. Jest z istoty nieograni-czenie bogate, ponieważ to ono tworzy nieskoń­czoną różnorodność oraz bogactwo form l zjawisk we wszechświecie. B B oznacza better - lepszy i best - najlepszy. Ewolucja zakłada, że w miarę upływu czasu sta­jemy się pod każdym względem coraz lepsi, aż ostatecznie otrzymujemy dla siebie to, co najlep­sze. Ludzie mający świadomość bogactwa dążą tyl­ko do .tego, co najlepsze. Wyznają zasadę pierw­szorzędnej jakości. Korzystaj z pierwszej klasy w całej życiowej podróży, a wszechświat da ci wszystko, co najlepsze. C C oznacza carefreeness - wolność od trosk i charity - miłość bliźniego. Miliard dolarów w banku, jeśli nie jesteś wolny od trosk l nie masz miłości bliźniego, pozostawia cię ubogim. Świado­mość bogactwa jest z definicji stanem umysłu. Jeśli ciągle martwisz się o pieniądze, to niezależ­nie od cyfr na twoim koncie jesteś doprawdy biedny. Wolność od trosk prowadzi automatycznie do miłości bliźniego i dzielenia się, ponieważ źródło, z którego wszystko pochodzi, jest nieskończone, nieograniczone i niewyczerpalne. D D oznacza demand - zapotrzebowanie lub inaczej popyt; prawo popytu l podaży. Na każdy rodzaj służby, jaką mamy nieść światu, istnieje zapotrzebowanie. Pytaj siebie: Jak mogę usłużyć? Jak mogę pomóc? Odpowiedzi są w tobie. Kiedy je znajdziesz, przekonasz się, że istnieje zapotrze­bowanie na twoją służbę. „D" oznacza także dharmę. Każdy z nas ma swoją dharmę, życiowe zadanie. Wypełniając je, cieszymy się naszą pracą l kochamy ją. E E exultation - radosne uniesienie - oznacza, że radujemy się powodzeniem innych osób, zwła­szcza konkurentów i tych, którzy uważają się za naszych nieprzyjaciół. Konkurenci i nieprzyjacie­le staną się naszymi pomocnikami, jeśli ich suk­cesy będą nas cieszyć. „E" - expectcmcy - oczekiwanie, nadzieja - ozna­cza także zasadę, w myśl której nasze oczekiwa­nia decydują o rezultatach. Zatem zawsze spo­dziewaj się najlepszych rozwiązań, a przekonasz się, że są one Już z istoty rzeczy zawarte w ocze­kiwaniach. F F failure - niepowodzenie - mówi nam, że w każdej porażce jest ziarno sukcesu. Istnieje fun­damentalny mechanizm powstawania materii z niematerialnego podłoża, przejawiania się rze­czy widzialnych z tego, co niewidzialne. Na tym polega zasada sprzężenia zwrotnego. Nasze porażki to etapy twórczego procesu przy­bliżającego nas do celu. W gruncie rzeczy nie Istnieje coś takiego jak porażka. To. co nazywamy porażką, jest tylko doświadczeniem, dzięki które­mu uczymy się właściwie postępować.

G G oznacza gratitude - wdzięczność, generosity - hojność, wielkoduszność, God - Boga, gap -lukę, szczelinę l goal- cel. Wdzięczność i hojność to naturalne atrybuty świadomości dostatku. Skoro warto sięgać tylko po to, co najlepsze, kierować się zasadą najwyższej jakości, to dlacze­go nie przyjąć Boga za wzór do naśladowania? W końcu nikt nie jest bogatszy od Boga, ponieważ Bóg to pole wszelkich możliwości. Istnieje precyzyjny mechanizm, dzięki któremu możliwe jest spełnienie wszystkich pragnień. Działa on według czterech zasad: Krok pierwszy: Wchodzisz w lukę między my­ślami. Luka jest oknem, transformującym wirem, korytarzem, przez który twoja jednostkowa psy­chika komunikuje się z psychiką kosmosu. Krok drugi: Wchodząc w lukę, masz jasną in­tencję osiągnięcia określonego celu. Krok trzeci: Rezygnujesz z przywiązania do re­zultatu, ponieważ myślenie o nim, czyli przywią­zanie, oznacza wypadnięcie z luki. Krok czwarty: Pozwalasz, by wszechświat zajął się szczegółami. Świadomość Jasno sprecyzowanego celu Jest ważna, ale równie Istotne Jest poniechanie przy­wiązania do celu. Cel zapada w przestrzeń między myślami, a przestrzeń ta ma moc porządkowania l harmonizowania szczegółów koniecznych do uzyskania wyniku. Zdarzały ci się pewnie takie momenty, kiedy usiłowałeś przypomnieć sobie czyjeś nazwisko; starałeś się i wytężałeś pamięć, ale na próżno. W końcu zaniechałeś starań, czyli porzuciłeś przywiązanie do rezultatu, i wkrótce nazwisko ukazało się w nagłym błysku na ekranie twojej świadomości. Tak właśnie działa mechanizm spełniania się pragnień. Kiedy zmagałeś się z pamięcią, usiłując wydo­być z niej nazwisko, twój umysł był bardzo aktyw­ny i wzburzony. W końcu, zmęczony i zniechęco­ny, zaprzestałeś starań l umysł zaczął się powoli uspokajać - aż pewnie uciszył się na tyle, że niemal znieruchomiał. A wtedy wślizgnąłeś się w lukę i wpuściłeś w nią swoje pragnienie. Wkrótce podano cl rozwiązanie. Takie jest prawdziwe znaczenie słów: „Proście, a będzie wam da­ne" oraz: „Stukajcie, a otworzą wam". Jednym z najprostszych i najłatwiejszych spo­sobów wejścia w lukę jest medytacja. Istnieje wie­le form medytacji l modlitwy, które mogą nam pomóc w materializacji pragnień z poziomu luki - przestrzeni między myślami. H Hoznacza happiness - szczęście i humanity -ludzkość. Mówi nam, że jesteśmy tutaj po to, by pomóc otaczającym nas ludziom osiągnąć szczę­ście. Życie w naturalny sposób ewoluuje ku szczę­ściu. Stale musimy pytać siebie, czy nasze postę­powanie uczyni nas i Innych szczęśliwymi. Szczę­ście jest celem ostatecznym, najważniejszym ze wszystkich. Szukając pieniędzy, udanego związku z drugim człowiekiem albo wspanialej pracy, w istocie szu­kamy szczęścia. Popełniamy w tych poszukiwa­niach taki błąd, że nie stawiamy szczęścia na pierwszym miejscu. Ono bowiem pociągnęłoby za sobą wszystko pozostałe. I l oznacza, moc niezłomnej intencji, podjęcie stanowczej decyzji, z której nie można się już wycofać, całkowite skoncentrowanie się na jed­nym celu. Cel zaś musi być precyzyjnie określony i żadne sprzeczne z nim pragnienia ani przedsię­wzięcia nie mogą nas od niego odwieść. Aby zdobyć bogactwo - albo, jeśli już o tym mowa, cokolwiek innego w materialnym wszech­świecie - musisz powziąć zamiar i zdecydować się na Jego zrealizowanie. Postanowienie ma być nie­odwołalne i kierować clę ku wyznaczonemu celo­wi; i nic nie może cię powstrzymać. Wszechświat zajmuje się szczegółami, organizuje, zestraja i podsuwa nam sposobności. My musimy tylko zachować czujność, by je wychwycić. J J oznacza Judgement - osądzanie - i przypomi­na nam o tym, że nie Jest rzeczą konieczną osą­dzać. Jeśli zaniechamy stałego klasyfikowania rzeczy jako dobrych albo złych, właściwych albo błędnych, doświadczymy głębszej ciszy umysłu. Kiedy zrzucamy z siebie ciężar osądzania, nasz dialog wewnętrzny cichnie, a wtedy łatwiej nam wejść w lukę między myślami. Zatem ważne Jest. by unikać definicji, etykie­tek, określeń, interpretacji, szacunków, analiz l ocen. ponieważ myślenie tymi kategoriami za­kłóca nasz wewnętrzny dialog. K K oznacza knowledge - wiedzę. Wiedza ma w sobie moc porządkowania. Wszelka wiedza jest spontanicznie przetwarzana i prowadzi do zmian w świadomości; z poziomu świadomości możliwe Jest tworzenie nowych rzeczywistości. Na przykład zapoznanie się z wiedzą zawartą w tej książce samorzutnie stworzy warunki do bogacenia się l dostatniego życia. L L oznacza love - miłość i Iuxury - luksus. Kochaj siebie samego. Kochaj swoich klientów. Kochaj rodzinę. Kochaj wszystkich. Kochaj świat. Nie ma większej siły niż miłość. Przyjmij także luksus za swój styl życia. Życie w luksusie Jest naszym naturalnym stanem. Przyjęcie takiego stylu ustanawia warunki wstęp­ne dla spływu bogactwa. M M - money - pieniądze - oznacza „robienie pieniędzy", tworzenie majątku dla dobra innych ludzi l pomaganie im w bogaceniu się. Pomoc innym w tworzeniu majątku i w spełnianiu ich pragnień to pewna droga do własnego bogacenia się l łatwiejszej realizacji własnych marzeń. „M" oznacza również motywację. Najlepszym sposobem dostarczania innym ludziom motywa­cji do pomocy tobie w osiągnięciu twoich celów jest pomaganie im w realizacji ich zamierzeń.

N N - oznacza nieuleganie negatywnemu myśle­niu. Mój przyjaciel Wayne Dyer, słynny pisarz, nauczył mnie. Jak to w prosty sposób robić. Ile­kroć pojawia mu się w głowie negatywna myśl, mówi sobie po cichu: „Dalej", i przechodzi do następnej myśli. Nieuleganie temu, co negatywne, oznacza także unikanie pesymistycznie nastawionych osób. Pe­symiści pozbawiają cię energii. Otaczaj się miło­ścią i tym, co ożywia ducha. Nie dopuszczaj do tego, by wokół ciebie powstawała negatywna energia.

O O - opposite - przeciwny - ma przypominać o tym, że życie jest współistnieniem przeci­wieństw. Obok siebie występują radość i smutek, przyjemność i ból, góra i dół, zimno i gorąco, tutaj i tam, światło i ciemność, narodziny l śmierć. Każde doświadczenie istnieje dzięki swemu prze­ciwieństwu i jedno nie miałoby sensu bez drugie­go. Pewien mędrzec powiedział: „Człowiek ślepy od urodzenia nigdy nie pozna znaczenia ciemności, ponieważ nigdy nie doświadczył światła". Jeśli potrafimy spokojnie godzić przeciwień­stwa, świadomie akceptujemy ich dynamiczne współistnienie, to automatycznie coraz mniej osą­dzamy. Zwycięzca i zwyciężony postrzegani są ja­ko dwa bieguny tej samej istoty. Powstrzymywa­nie się od sadzania prowadzi do wyciszenia dialogu wewnętrznego, a to otwiera drzwi do twór­czości. „O" oznacza także opportunity - szansę, sposob­ność oraz otwartość i szczerość w stosunkach z ludźmi. Każdy kontakt z inną osobą jest okazją do rozwoju i realizacji pragnień - należy tylko być czujnym, otwartym na pojawiające się szansę, zachowując stan zwiększonej uważności. Otwar­tość i szczerość w komunikacji z ludźmi stwarza możliwości wykorzystania szans.

P P- oznacza purpose in life - cel w życiu i pure potentiality - czystą możliwość. Jesteśmy tutaj, aby wykonać określone zadanie, osiągnąć cel. Do nas należy odkrycie, co Jest tym celem. Poznanie celu prowadzi do uzyskania wewnętrznego wglądu w to, czym naprawdę jesteśmy - czystą możliwością. Powinniśmy określić nasz cel w bardzo pros­tych słowach. Na przykład moim celem życia jest uzdrawiać, uszczęśliwiać wszystkich ludzi, z któ­rymi się stykam, i stwarzać pokój. Poznanie celu otwiera bramę do pola czystych możliwości, ponieważ w naszym pragnieniu za­warte są nasiona i mechanizm jego spełnienia. Wedyjski mędrzec stwierdza: „Ja jestem niezmie­rzoną utajoną mocą stwórczą wszystkiego, co było. jest i będzie, a moje pragnienia są niby na­siona zasiane w ziemi: czekają na właściwą porę, by rozwinąć się w piękne kwiaty i potężne drzewa, czarowne ogrody i majestatyczne lasy". Q Q oznacza to question- kwestionować, podwa­żać: dogmaty, ideologie, zewnętrzne autorytety. Tylko podważając to, co ludzie biorą za pewniki, przyjmują za prawdę, możemy przebudzić się z hipnozy społecznych uwarunkowań. R R- receiving - otrzymywanie - ma przypomi­nać o zasadzie, w myśl której otrzymywanie jest równie konieczne jak dawanie. Umiejętność przyjmowania z gracją jest wyrazem godności w dawaniu. Ci, którzy nie potrafią otrzymywać, są w istocie niezdolni do dawania. Dawanie i otrzymywanie to dwa różne aspekty przepływu energii we wszechświecie. Nie dotyczy to tylko rzeczy materialnych. Wdzięczne przyjęcie pochwały, podziwu albo sza­cunku oznacza, że potrafimy obdarzać tym sa­mym innych ludzi. Brak szacunku, grzeczności. dobrych manier, podziwu stwarza stan ubóstwa

S S oznacza, spending - wydawanie [pieniędzy] i seruice - służbę. Pieniądze są jak krew: muszą płynąć. Chciwe ich gromadzenie i trzymanie w ukryciu zamula przepływ. Aby się pomnażały, muszą przepływać. Inaczej, jak zakrzepy krwi. tamują obieg i mogą tylko przynieść szkodę. Pieniądze są energią życiową, którą wymienia­my i użytkujemy w służbie dla wszechświata. Aby do nas przychodziły, musimy utrzymywać je w obiegu. T T oznacza transcendencję, timeless aware-ness - ponadczasową świadomość, talent l tithing - płacenie dziesięciny. Wiem z własnego doświad­czenia, że życie bez transcendencji pozbawione jest piękna. Aby żyć pełnią życia, konieczne jest przekraczanie wszelkich ograniczeń. Suficki poeta Rumi powiedział: „Istnieje pewna sfera ponad pojęciami dobrego bądź złego postę­powania. Tam się z wami spotkam". Czuję, że moje doświadczenie transcendencji, które za­wdzięczam praktyce medytacji, zapewnia mi rów­nowagę wewnętrzną i ciszę, której nie zakłóca żadne działanie. Cisza ta pozostaje we mnie, tak że żadne przeżycie zewnętrzne nie może przyćmić świadomości l doświadczania jaźni. „T" oznacza także ponadczasową świadomość, w przeciwieństwie do świadomości uwięzionej w czasie. Świadomość zamknięta jest w czasie wtedy, kiedy wyrzekamy się wewnętrznego „ja" na rzecz wyobrażenia o sobie, własnego wizerunku. Wizerunek własny jest maską społeczną, warstwą ochronną, za którą się chowamy. Świadomość uwięziona w czasie sprawia, że nasze zachowanie uwarunkowane jest przeszłością, przewidywa­niem oraz łękiem przed przyszłością. Taka świa­domość obciążona jest poczuciem winy l smutku. Tkwi w strachu. Powoduje entropię, starzenie się i śmierć. Ponadczasowa świadomość jest świado­mością jaźni. Wedyjski mędrzec powiada: „Nie martwię się przeszłością ani nie obawiam przyszłości, ponie­waż moje życie jest doskonale skoncentrowane na chwili obecnej i zawsze przychodzi do mnie wła­ściwa odpowiedź, jak zachować się w każdej sy­tuacji". Jest to stan szczęścia. Jaźń nie przebywa w sferze myśli. Istnieje w przestrzeni między my­ślami. Z tej przestrzeni dobiega nas cichy szept duszy kosmosu. Nazywamy jej podszepty Intui­cją. Świadomość uwięziona w czasie zawiera się w intelekcie; kalkuluje. Świadomość ponadcza­sowa jest w sercu; ona czuje. „T" oznacza również bank talentów. Aby maksy­malnie wykorzystać możliwości twórcze i jak naj­lepiej służyć, dobrze jest stworzyć bank talentów, czyli grupę osób o niepowtarzalnych i różnorod­nych uzdolnieniach; dodanie do siebie indywidualnych zdolności utworzy całość większą od sumy jej składowych. „T" - tithing - oznacza ponadto płacenie dziesię­ciny, czyli oddawanie pewnej części dochodu bez stawiania jakichkolwiek warunków. Jak powie­dział Emerson: „Gdy serce ubogie, bogactwo jest szpetnym żebrakiem". U U oznacza understanding the unity, czyli ro­zumienie jedności skrytej w wielorakości. Świa­domość jedności jest stanem oświecenia; będąc w nim, zdzieramy maskę ułudy, która sprawia, że postrzegamy odrębność rzeczy, świat rozbity na fragmenty. Pod pozorami odrębności kryje się jedno Jednolite pole, będące całością. Tutaj post­rzegający i to, co postrzegane, są jednym. Mamy świadomość jedności, kiedy jesteśmy za­kochani, kiedy obcujemy z przyrodą, wpatrując się w gwiazdy bądź spacerując po plaży; gdy słu­chamy muzyki, tańczymy, czytamy poezje, mod­limy się i zatapiamy w cichej medytacji. W takim stanie świadomości prześlizgujemy się przez barierę czasu w wieczność, podobnie jak wtedy, gdy mówimy: „Piękno górskich szczytów zaparło nam dech w piersiach. Czas się zatrzy­mał". Wtedy ty i góry staliście się Jednym. Na bardzo głębokim poziomie świadomości wiemy, że ty, ja, góry i wszystko inne to to samo Istnienie w różnych kształtach. To Jest stan miłości - nie sentyment, lecz osta­teczna prawda u podłoża wszelkiego stworzenia. V

V oznacza ualues - wartości: prawdę, spój­ność wewnętrzną, uczciwość, miłość, wiarę, od­danie i piękno. Wielki hinduski poeta Rabindra-nath Tagore powiada: „Odczuwając piękno, po­znajemy je jako prawdę". Tam, gdzie nie istnieją wartości, panuje zamie­szanie i chaos. Kiedy rozpadają się wartości, roz­pada się wszystko. Niszczeje zdrowie, ubóstwo bierze górę nad dostatkiem, upadają społeczeń­stwa i cywilizacje. Kiedy przywiązujemy wagę do wartości, które zawsze były święte dla społeczeństwa, wówczas z chaosu wyłania się ład, a pole czystych możli­wości w naszym wnętrzu staje się wszechmocne i stwarza wszystko, czego zapragnie. W W - wealth - bogactwo, oznacza świadomość bogactwa i brak zmartwień. Świadomość bogac­twa zakłada, że nie martwimy się o pieniądze. Ludzie naprawdę bogaci nie obawiają się utraty majątku, ponieważ wiedzą, że niezależnie od tego, skąd on pochodzi, jego zapas jest niewyczerpalny. Kiedyś podczas dyskusji z Maharishim Mahesh Yogi, moim nauczycielem, na temat planu zapro­wadzenia pokoju na świecie, ktoś zadał mu pyta­nie: „Skąd wziąć na to pieniądze?". Maharishi odpowiedział bez wahania: „Skądkolwiek, stąd, gdzie teraz akurat są".

X X - expressing - wyrażanie, oznacza wyrażanie szczerego uznania l podziękowań wszystkim oso­bom, które nam pomagają. Nie należy nigdy uda­wać uznania, ale jeśli je czujemy, powinniśmy je okazać. Okazywanie wdzięczności ma potężną moc, która stwarza Jeszcze więcej niż Już otrzy­maliśmy.

Y Y- youthful vigor- oznacza młodzieńczy wigor. Czujemy się zdrowi, kiedy poczucie, kim napra­wdę jesteśmy, pochodzi z jaźni. Jeśli utożsamia­my się z przedmiotami - czy to będą sytuacje, okoliczności, ludzie czy rzeczy, oddajemy im swo­ją energię. W rezultacie odczuwamy brak sił wi­talnych. Kiedy utożsamiamy się z jaźnią, zatrzymujemy energię dla siebie. Czujemy się silni, pełni animu­szu i młodzieńczego wigoru. Z Z - zest for life - oznacza namiętną miłość życia. Cieszymy się życiem w całej jego żywiołowej bujności. Wiemy, że jest tytko jedno życie wyra­żające się w miliardach form. Postrzegać tę jed­ność życia to wiedzieć, że w chwili teraźniejszej tkwi moc. To wiedzieć, że ja Jestem tym, ty jesteś tym, że wszelki byt jest tym - i to jest wszystko, co jest.

Rabindranath Tagore napisał: „Ten sam stru­mień życia, który ożywia świat, płynie dniem i nocą w moich żyłach, unoszony tanecznym ryt­mem. Jest to to samo życie, które wystrzela ra­dośnie z pyłu ziemi niezliczonymi kiełkami traw i wznosi się rozkołysanymi falami kwiatów". Ta­gore mówi też o tym jako o „odwiecznym pulsie życia tańczącego w tej chwili w mojej krwi". Od­czuwać owo odwieczne pulsowanie życia tańczą­cego w tym momencie w naszej krwi to namiętnie kochać życie, beztrosko l w poczuciu wolności stawić czoło nieznanemu. Nieznane stanowi pole wszelkich możliwości w każdym momencie teraźniejszości. A to ozna­cza wolność leżącą poza tym, co znane, co wynika z przeszłych uwarunkowań, wolność od więzienia czasu i przestrzeni, od prawa przyczyny l skutku. Jak powiedział niegdyś Don Juan Carlosowi Castanedzie: „Nie ma znaczenia, jaki jest nasz konkretny los, o ile stawimy mu czoło z absolutną spontanicznością". Na tym polega beztroska, ra­dość, wolność, namiętne umiłowanie życia. A zatem tak to wygląda. Takie są stopnie pro­wadzące do nieograniczonego 'bogactwa, alfabet powodzenia. Powtórzę jeszcze raz: nie ma potrze­by świadomego ćwiczenia się w tych postawach. wystarczy, że o nich wiemy.

Czytaj Alfabet codziennie albo słuchaj Jego na­grania, a przekonasz się, że twoje życie się odmie­ni i pojawią się w nim dostatek, nieograniczoność, obfitość, nieskończoność i nieśmiertelność. Twórz tyle bogactwa, ile dusza zapragnie. Za­spokajaj wszystkie pragnienia, materialne l nie­materialne. Twórz bogactwo i wydawaj je. Wyda­waj hojnie, dziel się nim z Innymi ludźmi; dziećmi, rodziną, krewnymi, przyjaciółmi, społeczeń­stwem i światem. Albowiem bogactwo pochodzi ze wszechświata i nie należy do nas. To my należymy do niego.

Jesteśmy uprzywilejowanymi dziećmi wszech­świata, który postanowił dzielić się z nami swoimi hojnymi darami. Musimy tylko zwrócić uwagę na bogactwo, a będzie ono nasze. Uwaga to wszyst­ko, co się liczy. Wielki hinduski mędrzec powiedział niegdyś:

„Jesteście tam, dokąd prowadzi was wasza uwa­ga. W istocie jesteście uwagą. Jeśli uwaga jest podzielona, wy jesteście podzieleni. Jeśli uwaga jest w przeszłości, jesteście w przeszłości. Kiedy jest w chwili obecnej, jesteście w obecności Bożej, a Bóg obecny jest w was".

Bądźmy po prostu świadomi chwili obecnej, tego, co robimy. Obecność Boża jest wszędzie, a do nas należy świadome objęcie jej swoją uwa­gą.

28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Egoizm

Comments


bottom of page